Bài Viết Sms-Api

image

Hàm kiểm tra trạng thái của tin nhắn

Hàm kiểm tra trạng thái của tin nhắn

Xem tiếp >>

image

Hàm gửi SMS bằng Brandname

Hàm gửi SMS bằng Brandname

Xem tiếp >>

image

Hàm gửi SMS bằng đầu số

Hàm gửi SMS bằng đầu số ngẫu nhiên

Xem tiếp >>

image

API lấy số dư

API lấy số dư tài khoản

Xem tiếp >>

image

SMS API - Gửi SMS bằng HTTP GET

Kết nối thông qua Restful

Xem tiếp >>

image

Lập trình tích hợp gửi SMS

Hệ thống SMS API của eSMS sẽ đáp ứng các yêu cầu tích hợp sms vào website, hệ thống của bạn. SMS API của eSMS có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình.

Xem tiếp >>